VARFÖR VI BEHÖVS

ÖKAT BEHOV AV LAGRING

Ju mer förnybar energi som används, desto viktigare är det att hitta innovativa lösningar för att lagra energi. Sol- och vindkraft är ofta opålitliga energikällor där variationen i mängden el som produceras i förhållande till konsumenternas användning är alldeles för stor. Dessutom har elnätet idag egna begränsningar, som gör att du inte kan frakta el hur långt som helst utan att det kostar för mycket energi. Det är primärt inte elbristen som driver lagringen utan effektbristen och utmaningarna i elnäten. Därför behövs det fler effektiva sätt att lagra energi på.  

För att tillväxttakten på grön el ska kunna röra sig snabbare behöver det satsas mer på miljöteknik. Det långsiktiga klimatarbetet kräver nya innovativa lösningar på storskalig energilagring. Pumped Hydro Storage är en viktig spelare i jakten på lösningen på de komplexa problem som finns inom energisektorn idag, och har tagit fram tekniken som krävs.

zhang-fengsheng-gUKv_yrQ_tk-unsplash
gonz-ddl-a1Lm99Kkqtg-unsplash

OLIKA LAGRINGSTEKNOLOGIER

Genom klimatomställningen förväntas andelen elektricitet som kommer från förnyelsebara alternativ utgöra nära 30 procent och vara den enskilt största energikällan (BP Energy Outlook 2019, 2019). Med storskalig väderberoende energiproduktion ökar volatiliteten på elprismarknaden samtidigt som det finns ett ökande frekvensregleringsbehov i elnäten. Konkurrenskraftig energilagring ska vara billig, ha hög verkningsgrad, kunna svara snabbt på förändringar i elnätet, ha lång livscykel, ha låg miljöpåverkan, ha en hög effekt och en lång urladdningstid. Den enda befintliga teknologi som möter dessa krav är pumpkraft i underjordsgruvor. EASE (European Association for Storage of Energy) uppskattar att pumpkraftverken i snitt är 70–80 procent effektivare i förhållande till dagens alternativa tekniker för energilagring.

ENERGILAGRINGSMARKNADEN

Pumpkraft under jord möter alla de krav som ställs på den enskilt viktigaste typen av energlilagring som möjliggör energiomställningen. Sett till konkurrerande tekniker är pumpkraft det dominerande sättet att lagra energi med 94 procent av total kapacitet globalt (International Hydropower association, 2018). Fram till 2040 förväntas den globala marknaden för energilagring att växa till 942GW/2,857GWh. Investeringarna de kommande 20 åren förväntas uppgå till 620 miljarder dollar vilket skulle motsvara över 50 000 storskaliga pumpkraftsanläggningar om 100 MW vardera. Samtidigt finns det hundratusentals nedlagda gruvor i världen som kan utnyttjas för vår storskaliga lösning.

Kom i kontakt med oss redan idag

Om du har fråor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via knappen nedan.

Pumped Hydro Storage är stolta över att vi jobbar mot följande av FN:s globala mål

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag.
Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Att investera i hållbara industrier, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.
Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu energi från fossila bränslen i alldeles för stora mängder. Det krävs en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och effekterna är synliga redan nu. Grön energilagring är därför en nödvändighet för att klara omställningarna vi står inför.
Previous
Next